WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE
INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
SKUTECZNE ROZWIĄZANIA
PROFESJONALIZM I ZAANGAŻOWANIE

Rozwód i separacja

Jeśli przeczuwasz, że rozstanie z małżonkiem jest wyłącznie kwestią czasu, równie ważne co uzyskanie emocjonalnego wsparcia ze strony rodziny i przyjaciół, jest otrzymanie profesjonalnej, a przede wszystkim godnej zaufania pomocy prawnej.

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny, potocznie zwany alimentami, to przede wszystkim dostarczanie środków utrzymania, oraz w miarę potrzeby także środków wychowania. Zakres i wysokość świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, jak i zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowywania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw.

Podział majątku

Podziału majątku można dokonać w drodze: zawarcia umowy o podział, w postępowaniu przed sądem polubownym, w wyroku orzekającym rozwód, jak i w postępowaniu o podział majątku wspólnego toczącym się w trybie nieprocesowym.

DLACZEGO MY

W Kancelarii CHC doskonale rozumiemy, że prawo rodzinne to nie tylko suche przepisy i paragrafy. Sprawy o rozwód, alimenty czy podział majątku, to przede wszystkim ludzie, ich osobiste dramaty, rozterki i emocje, które czynią każdą ze spraw, które prowadzimy – wyjątkowymi i jedynymi w swoim rodzaju.

Wiemy, że skomplikowane procedury prawne i niejasne przepisy mogą tylko spotęgować poczucie bezsilności i dezorientacji, dlatego w naszej pracy dokładamy wszelkich starań, aby ten szczególnie trudny okres, uczynić jak najmniej stresującym, budując atmosferę zrozumienia i zaufania.

Możesz polegać na naszym doświadczeniu, profesjonalnym doradztwie i skutecznych działaniach w ochronie Twoich praw i dobra Twojej rodziny.

Pozwól nam sobie pomóc.

ADWOKAT RODZINNY PATRYCJA CHABIER:

podpis

EDUKACJA

Absolwentka studiów stacjonarnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Stypendystka programu “Socrates Erasmus” na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium oraz programu “MOST” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu – nr wpisu 1919.

PUBLIKACJE

Autorka licznych prac i artykułów naukowych z zakresu praw osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz obrony w postępowaniu wykonawczym.

MEDIA

Od 2013 r. ekspert prawny na antenie Radia Wrocław.

 • ZAKRES WSPÓŁPRACY:

  Wynagrodzenie Kancelarii jest każdorazowo określane na podstawie umowy z Klientem i ustalane w oparciu o następujące czynniki:

  • stopień zawiłości sprawy (np. sprawa o rozwód bez orzekania o winie, co do zasady jest mniej skomplikowana od sprawy o rozwód z orzekaniem o winie);
  • termin wykonania zlecenia (np. zlecenie sporządzenia odpowiedzi na pozew rozwodowy w ostatnim zakreślonym przez Sąd dniu);
  • wartość przedmiotu sporu (np.przy sprawie o podział majątku dorobkowego wartość przedmiotu sporu odpowiada wartości majątku małżonków);
  • przewidywany nakład pracy (np. przeprowadzenie postępowania o rozwód bez orzekania o winie, co do zasady jest mniej czasochłonne od przeprowadzenia postępowania rozwodowego z orzekaniem o winie) ;
  • rodzaj zlecenia (np. czy zlecenie obejmuje wyłącznie sporządzenie konkretnego pisma procesowego, czy też reprezentację procesową w postępowaniu I-szo lub/i II-go instancyjnym );

  Proponujemy trzy alternatywne systemy wynagrodzenia za świadczoną pomoc prawną w postaci: stawki godzinowej, ryczałtu, bądź ryczałtu z limitem godzin. Wszystkie wskazane sposoby rozliczenia mogą być również rozszerzone o indywidualnie ustalony z Klientem system wynagradzania – tzw. premię za sukces („success fee”), polegający na uzupełnieniu podstawowego wynagrodzenia Kancelarii o premię za wynik sprawy.

 • SYSTEM ROZLICZEŃ GODZINOWYCH:

  System ten polega na określeniu wynagrodzenia Kancelarii zgodnie z wynegocjowaną stawką za godzinę pracy, ustalaną z Klientem przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania sprawy oraz przewidywanego czasu potrzebnego do wykonania zlecenia. Wynagrodzenie jest płatne w odniesieniu do rzeczywistego nakładu pracy poświęconego dla realizacji konkretnej sprawy.

 • SYSTEM ROZLICZEŃ RYCZAŁTOWYCH:

  Wynagrodzenie Kancelarii przyjmuje postać z góry ustalonej kwoty. System ten jest dedykowany Klientom, którzy zainteresowani są stałą opieką prawnika rodzinnego, bez względu na ilość czasu niezbędnego do wykonania zlecenia.

 • SYSTEM RYCZAŁTU Z LIMITEM GODZIN:

  Połączenie systemu ryczałtowego i godzinowego, polegający na tym, że po przekroczeniu przez Klienta ustalonego wcześniej limitu godzin lub limitu spraw/czynności w ramach ryczałtu, kolejne godziny pracy kancelarii rozliczane są według stawek godzinowych przyjętych w Umowie z Klientem.

 • WYNAGRODZENIE `SUCCESS FEE`:

  Ta forma wynagrodzenia stosowana jest wyłącznie jako uzupełnienie wyżej wskazanych systemów rozliczeń o uzgodniony z Klientem procent od wartości zleconej sprawy. Dzięki zastosowaniu tej dodatkowej metody, stawki i limity ustalane w ramach systemu godzinowego, ryczałtowego lub ryczałtu z limitem godzin ulegają odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu, czyniąc system wynagrodzenia bardziej korzystnym dla Klienta.

 • POSTANOWIENIA DODATKOWE:

  • wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry – w momencie zlecenia sprawy – jednakże istnieje możliwość rozłożenia go na raty;
  • usługi Kancelarii są opodatkowane 23% stawką podatku VAT;
  • Kancelaria w porozumieniu z Klientem przedstawia okresowe raporty z przeprowadzonych czynności, co umożliwia bieżące monitorowanie przez Klienta stanu zleconych spraw;
  • całkowity koszt prowadzenia danej sprawy – oprócz wynagrodzenia Kancelarii – obejmować może również inne koszty, w szczególności wydatki kancelaryjne, koszty sądowe, taksy notarialne, podatki, czy koszty egzekucyjne, o których Klient jest na bieżąco informowany i do których uiszczenia się zobowiązuje.