Adwokat rozwodowy we Wrocławiu

Jeśli przeczuwasz, że rozstanie z małżonkiem jest wyłącznie kwestią czasu, równie ważne co uzyskanie emocjonalnego wsparcia ze strony rodziny i przyjaciół, jest otrzymanie profesjonalnej, a przede wszystkim godnej zaufania pomocy prawnej. Rozwód jest stresującym i pełnym napięć wydarzeniem, w którym złość, strach i frustracja często biorą górę nad zdroworozsądkowym oglądem sytuacji. Dlatego warto zadbać o to, aby przed podjęciem decyzji, których zarówno emocjonalne, jak i finansowe konsekwencje możemy odczuwać do końca życia, skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, który nie tylko przedstawi możliwe rozwiązania, ale również wskaże na potencjalne problemy i przeszkody.

Jako doświadczeni praktycy, mający świadomość trudności jakie sprawia postępowanie sądowe związane z rozwodem, chcemy być wsparciem dla naszych Klientów i zminimalizować ciężar jaki niesie ze sobą skomplikowana procedura oraz związane z nią formalności. Wiemy, że sytuacja każdego Klienta jest inna i wymaga niestandardowego podejścia, stąd mając pełne zrozumienie dla złożoności oraz różnorodności tła rodzinnego i historii małżeńskiej, do każdej prowadzonej sprawy opracowujemy indywidualną i najkorzystniejszą strategię procesową.

Przesłanki rozwodu

W polskim systemie prawnym każdy z małżonków może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, pod warunkiem jednak, że między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Ma to miejsce w sytuacji, gdy między małżonkami zostały zerwane zarówno więzi duchowe, fizyczne, jak i gospodarcze, a mając na uwadze doświadczenie życiowe oraz cechy charakteru małżonków, wszystko wskazuje na to, że powrót do pożycia nie będzie już możliwy. Z kolei ustalenie przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego będzie mieć istotne znaczenie przede wszystkim dla oceny, czy wskutek rozwodu nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, czy żądanie rozwodu nie jest w okolicznościach danej sprawy sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub też czy z żądaniem rozwodu nie występuje małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia, które to okoliczności – w razie ich stwierdzenia przez sąd – wyłączają możliwość orzeczenia rozwodu.  Ponadto, o ile małżonkowie nie złożyli zgodnego wniosku o zaniechanie orzekania o winie, ustalenie przyczyn rozwodu ma kolosalne znaczenie dla rozstrzygnięcia o tym, który z małżonków jest winny rozkładu związku  (rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków, oraz rozwód z orzeczeniem o winie obojga małżonków). Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego co do zasady dzieli się na: przyczyny zawinione (m.in.: niewierność, alkoholizm, narkomania, uzależnienie od hazardu oraz internetu, agresja fizyczna i słowna, zaniedbywanie współmałżonka, zaniedbywanie rodziny, nieuzasadnione i świadome uchylaniu się przez współmałżonka od obowiązku pracy) i niezawinione (m.in.: choroba, choroba psychiczna i niedorozwój umysłowy, niezgodność charakterów),  oraz takie, które w zależności od konkretnych okoliczności mogą być uznane przez sąd za zawinione lub niezawinione (m.in.: bezpłodność, różnica wieku i światopoglądów, niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka).

 

Przesłanki wyłączające orzeczenie rozwodu

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Istotne znaczenie ma zbadanie przez sąd panującej w rodzinie atmosfery. Jeśli rozkładowi pożycia małżeńskiego towarzyszą nieustające kłótnie i awantury, czy też dochodzi do przemocy fizycznej, trudno byłoby uznać, aby dobro dzieci miałoby ucierpieć wskutek orzeczenia rozwodu ich rodziców. Jednak mimo stwierdzenia braku sprzeczności orzeczenia rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci, ustawodawca wskazuje, że orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne, jeżeli byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Takim przypadkiem może być sytuacja, gdy jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore, wymaga opieki materialnej i moralnej współmałżonka, a rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę. Rozwód nie jest również dopuszczalny w sytuacji, gdy jego orzeczenia żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że, drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód, albo sąd dojdzie do przekonania, że odmowa zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Treść wyroku rozwodowego

W wyroku orzekającym rozwód sąd ma obowiązek orzec w następujących kwestiach:

1) o rozwiązaniu małżeństwa;

2) o winie rozkładu pożycia jednego albo obojga małżonków; Sąd odstąpi od orzekania o winie wyłącznie na zgodne żądanie małżonków;

3) o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem (dziećmi) małżonków;

4) o kontaktach rodziców z dzieckiem (dziećmi), przy czym na zgodny wniosek stron sąd odstąpi od orzekania w tej kwestii;

5) o sposobie korzystania z mieszkania, jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie.

W orzeczeniu o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, sąd może:

1) nakazać eksmisję małżonka na żądanie drugiego małżonka;

2) orzec na zgodny wniosek stron o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków;

3) zasądzić alimenty dla małżonka rozwiedzionego na jego żądanie;

4) dokonać podziału majątku wspólnego na zgodny wniosek jednego z małżonków, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.